كليه حقوق اين سايت براي شركت سپنتا مهر افروز محفوظ است
سيستمهاي دريافت و پرداخت سكه كه از برترين فناوري هاي ليزر دنيا براي شناسايي سريع و صحيح سكه استفاده مي كنند، قادر به دريافت و تشخيص انواع سكه هاي رايج در ايران مي باشند
Jedy
RM5
سيستمهاي دريافت و پرداخت سكه