كليه حقوق اين سايت براي شركت سپنتا مهر افروز محفوظ است
كليدهاي اعتباري يا زيپ نسل جديدي از سامانه هاي پرداخت غيرنقدي مي باشد كه امكان خريد محصولات يا دسترسي به خدمات را از طريق استفاده از كليد يا كارت اعتباري به جاي پرداخت پول نقد ميسر مي سازد
در اين سامانه به ازاي انجام هر تراكنش، از اعتبار يا مجوز موجود بر روي كليد يا كارت كاسته مي شود
اين سامانه كه بر اساس فناوري «بدون تماس» ساخته شده است، تضمين كننده كاركردي قابل اطمينان و بدون استهلاك در دوره زماني بلندمدت مي باشد
يكي از قابليتهاي ويژه سيستم زيپ، امكان برقراري ارتباط بين سيستمهاي  دريافت و پرداخت اسكناس و سكه مي باشد كه از اين طريق ميتوان به تركيبهاي متفاوتي از انواع سامانه هاي پرداخت دست يافت كه نتيجه آن دستيابي به روشهاي مختلف پرداخت وجه مي باشد، به عنوان مثال ميتوان اعتبار كليد يا كارت را به وسيله پرداخت پول نقد به دستگاه افزايش داد
كليدهاي
اعتباري