كليه حقوق اين سايت براي شركت سپنتا مهر افروز محفوظ است
سيستم هاي دريافت اسكناس كه بر روي دستگاههاي فروش اتوماتيك نصب ميشوند قادر به دريافت و شناسايي كليه اسكناسهاي رايج در ايران بوده و همچنين مي توانند اسكناسها را رديابي نموده و از بيرون كشيدن آنها جلوگيري نمايند
NV9
GPT
NV7
NV8
NV10
سيستمهاي دريافت اسكناس