كليه حقوق اين سايت براي شركت سپنتا مهر افروز محفوظ است
تخصصي ترين واحد شركت سپنتا مهر افروز، واحد تعمير  بردهاي الكترونيك است كه با تجربه و تخصص مجموعه اي از  كارشناسان به ارائه خدمات درخصوص انواع بردهاي الكترونيك دستگاههاي فروش اتوماتيك و لوازم خانگي مي پردازد
بردهاي
الكترونيكي